Wettelijke mededeling

Deze algemene gebruiksvoorwaarden en juridische informatie zijn bestemd voor iedereen die de website raadpleegt en kan worden geraadpleegd op het adres www.izybaby.nl en/of een persoonlijke gebruikersaccount op de website heeft aangemaakt en kan worden geraadpleegd op het volgende adres www.izybaby.nl

Deze algemene gebruiksvoorwaarden en juridische informatie zijn van toepassing op de hele website.

In voorkomend geval, en met name in het kader van de online verkoop van producten, zullen de Algemene Verkoopvoorwaarden cumulatief van toepassing zijn.

Eerst en vooral worden de volgende definities in herinnering gebracht:

- Website: geheel van webpagina's en bronnen die via hyperlinks met elkaar verbonden zijn, gedefinieerd en toegankelijk via een webadres.

- Gebruiker: duidt elke persoon aan die toegang heeft tot en surft op de Website, hetzij als een gewone Internetgebruiker, hetzij als een Klant.

 

1. Algemene informatie

De website is te bereiken op www.izybaby.nl is eigendom van, wordt uitgegeven door en wordt beheerd door:

ByUs
SARL met een maatschappelijk kapitaal van 30000€
Hoofdkantoor : 12, rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange, LUXEMBURG
RCS: B253985
BTW: LU33032445
E-mail: info@byus.lu

Telefoon: +352 27 87 19 16 - 6

De website www.izybaby.nl is eigendom van het bedrijf ByUs SARL en wordt gehost door Shopify- 150, rue Elgin, Ottawa (Ontario) Canada K2P 1L4

 

2. Website gebruik

Het is de gebruiker verboden zich in het kader van het gebruik van de site bezig te houden met handelingen, van welke aard dan ook, die in strijd zouden zijn met de wet, de openbare orde of de rechten van ByUs SARL of van derden zouden ondermijnen. In het bijzonder, zonder dat deze opsomming limitatief is, verbindt de gebruiker zich ertoe, door zijn gebruik van de site, de volgende regels na te leven:

 • Juiste informatie verstrekken bij het registreren en gebruiken van de website
 • Gebruik geen valse identiteit om anderen te misleiden
 • De geldende wetten na te leven en de rechten van derden te eerbiedigen, evenals deze contractuele bepalingen
 • De website op een eerlijke manier te gebruiken, uitsluitend overeenkomstig het professionele doel ervan, en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen en de geldende praktijken
 • De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door ByUs SARL en door andere gebruikers aangeboden inhoud, alsook de intellectuele eigendomsrechten van derden te eerbiedigen
 • Geen gegevens, informatie of inhoud te verspreiden van lasterlijke, beledigende, obscene, aanstootgevende, gewelddadige of opruiende aard, of van politieke, racistische of xenofobe aard, en in het algemeen geen inhoud die strijdig zou zijn met de geldende wetten en voorschriften of met de goede zeden
 • Gebruik de aangeboden diensten niet om massaal ongevraagde berichten te versturen
 • Geen informatie over derden te verzamelen, met inbegrip van e-mailadressen, om die te gebruiken voor het verzenden van commerciële of soortgelijke verzoeken, of om die te integreren in een gratis of betaalde referencedienst of soortgelijk middel, of zelfs om inlichtingen over de concurrentie in te winnen

In geval van overtreding door een gebruiker van een of meer van deze regels behoudt ByUs SARL zich het recht voor de registratie op te schorten en/of eenzijdig te beëindigen en de betwiste inhoud en berichten tijdelijk of definitief te verwijderen, zonder enige tegenprestatie.

 

3. Intellectuele eigendom

De website www.izybaby.nl, de inhoud ervan en alle elementen waaruit hij is samengesteld, worden beschermd door het intellectuele eigendomsrecht. De hele site www.izybaby.nl valt onder de Luxemburgse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom

ByUs SARL is eigenaar of houder van de exploitatierechten (omdat zij die regelmatig van derden heeft verworven) van alle elementen waaruit de site www.izybaby.nl bestaat, zoals merken, logo's, teksten, foto's en afbeeldingen, grafieken, data-video's, geluid en animaties, software, broncodes, databanken.

De gebruiker heeft de toestemming om de site www.izybaby.nl te bekijken en de elementen waaruit hij bestaat alleen te gebruiken voor persoonlijke en privé-doeleinden en voor de strikte vereisten van de raadpleging van de websites, dit sluit elke publieke raadpleging of verspreiding uit.

Elke reproductie, representatie, distributie of exploitatie van welke aard dan ook en met welk middel dan ook van een van de voornoemde elementen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ByUs SARL, is strikt verboden en zou een daad van namaak vormen. kan leiden tot gerechtelijke vervolging. De toestemming tot reproductie die aan de gebruiker wordt verleend, wordt alleen in digitale vorm gegeven voor het raadplegen van de website en het bekijken van de pagina's die door de browsersoftware van de gebruiker worden geopend.

De website www.izybaby.nl is een intellectueel werk, dat beschermd wordt door de Wet op de Intellectuele Eigendom. 

De handelsmerken, ontwerpen, modellen, foto's, teksten, illustraties, logo's, al dan niet geanimeerde sequenties, al dan niet geluid, grafische voorstellingen, die op deze site voorkomen, zijn het exclusieve eigendom van ByUs SARL of haar dochterondernemingen. Aan geen van de intellectuele eigendomsrechten die op de site voorkomen, kan een gebruiksrecht worden ontleend. ByUs SARL behoudt zich het recht voor om elke inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten te vervolgen. Elk gebruik, reproductie/representatie geheel of gedeeltelijk, aanpassing of wijziging van de site www.izybaby.nl of van een van de elementen waaruit deze bestaat, van welke aard dan ook, en op welke drager dan ook, kan leiden tot gerechtelijke vervolging.

 

4. Verantwoordelijkheid 

De toegang tot de gehele website of een gedeelte ervan kan door ByUs SARL onderbroken of opgeschort worden in verband met onderhoud en/of correctieve acties en moeilijkheden in verband met elektronische communicatienetwerken.

Bijgevolg kan ByUs SARL niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen en opschortingen van de toegang tot de site www.izybaby.nl, fouten, de aanwezigheid van virussen of andere computerinfecties, frauduleuze indringing door een derde met als gevolg een wijziging van de op www.izybaby.nl ter beschikking gestelde informatie, evenals de gevolgen daarvan voor de gebruiker en meer in het algemeen voor alle schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, veroorzaakt door wie zich toegang verschaft tot de site www.izybaby.nl of de onmogelijkheid om er toegang toe te krijgen, evenals het gebruik van de site www.izybaby.nl en/of het krediet dat wordt verleend aan alle informatie die direct of indirect van deze laatste afkomstig is.

Het maken van hyperlinks naar de gehele site www.izybaby.nl of een gedeelte daarvan is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ByUs SARL ten strengste verboden.

ByUs SARL kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, de gegevens, de producten en de diverse informatie die via de websites waarnaar hyperlinks worden gelegd, worden aangeboden. ByUs SARL wijst met name elke aansprakelijkheid af met betrekking tot websites waarvan de gegevens niet in overeenstemming zijn met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.

ByUs SARL stelt alles in het werk om de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en actualisering van de informatie op haar site www.izybaby.nl te waarborgen, maar alle informatie die via haar site www.izybaby.nl toegankelijk is, wordt in de huidige staat verstrekt. ByUs SARL geeft geen garantie, uitdrukkelijk of impliciet, en is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, fouten of weglatingen op haar site www.izybaby.nl. De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van die informatie. 

ByUs SARL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, direct of indirect, ongeacht de oorzaken, de oorsprong, de aard of de gevolgen, veroorzaakt door iemands toegang tot de website www.izybaby.nl of de onmogelijkheid om er toegang toe te krijgen, evenals het gebruik van de website en/of de eer die wordt toegekend aan welke informatie dan ook die direct of indirect van deze laatste afkomstig is.

De gebruiker verbindt zich ertoe geen informatie op de website door te geven, die tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid kan leiden en verbindt zich er derhalve toe via deze site geen informatie te verspreiden die onwettig, strijdig met de openbare orde of lasterlijk is.

Sites buiten ByUs SARL met een hypertext-link naar deze site vallen niet onder de controle van ByUs SARL, die daarom alle verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan afwijst. Deze links naar andere sites vormen in geen geval een goedkeuring of een partnerschap tussen het bedrijf en deze site, die onderworpen zijn aan hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

 

5. Schriftelijke mededeling van de website

Naast het raadplegen van de verschillende onderdelen van de website, heeft de gebruiker de mogelijkheid om op de site bestellingen te plaatsen voor producten die te koop worden aangeboden door ByUs SARL

Zoals bepaald in de van kracht zijnde Algemene Verkoopvoorwaarden, moet de gebruiker, in geval van een bestelling door de gebruiker, die dan als klant beschouwd wordt, een klantenrekening aangemaakt hebben via het formulier. De gevraagde gegevens, gevolgd door een sterretje, moeten worden verstrekt en de gebruiker moet meerderjarig zijn, d.w.z. 18 jaar, bij gebreke waarvan geen klantenrekening kan worden aangemaakt.

De gebruiker is verantwoordelijk voor alle gegevens, inhoud en informatie die hij online heeft gezet, evenals voor alle inhoud die hij heeft verstrekt. De gebruiker erkent dat ByUs SARL geen enkele controle uitoefent op de inhoud en de gegevens en dat zij geen enkele algemene verplichting heeft om de gegevens en de inhoud van de gebruikers, die via de website www.izybaby.nl zijn opgeslagen en verspreid, te controleren. De gebruiker erkent dat in het geval van een melding door een andere gebruiker, ByUs SARL de gepubliceerde inhoud die in strijd lijkt met de in deze paragraaf genoemde eisen, kan verwijderen.

Het overbrengen van een mening of een commentaar door de gebruiker houdt gratis de overdracht in van de exploitatierechten (recht van reproductie, recht van vertegenwoordiging, recht van distributie, recht van aanpassing en vertaling in het bijzonder) ten gunste van ByUs SARL, die het geheel of gedeeltelijk op de website www.izybaby.nl zal kunnen publiceren, maar het ook geheel of gedeeltelijk, op om het even welke drager en voor om het even welk doel zal kunnen exploiteren.

 

6. Wijziging van de wettelijke vermeldingen/toepasselijk recht en rechtsgebied

ByUs SARL kan de voorwaarden van deze Wettelijke vermeldingen te allen tijde wijzigen. Deze wijzigingen zijn bindend voor de gebruiker zodra ze online gezet zijn. Het is daarom aan te raden dat de gebruiker bij elk bezoek de Wettelijke vermeldingen raadpleegt om op de hoogte te zijn van deze nieuwe voorwaarden.

Niet-naleving door de gebruiker, ongeacht waar hij zich bevindt, van een van de bepalingen van deze Wettelijke vermeldingen en meer in het algemeen alle moeilijkheden in verband met de uitvoering, interpretatie of geldigheid ervan, vallen onder de Luxemburgse wet en de Luxemburgse rechtbanken.

 

7. Vertrouwelijkheid

In verband met de nieuwe Europese regelgeving inzake gegevensbescherming die op 25 mei 2018 in werking is getreden (GDPR), deelt ByUs SARL u mee dat zij uw privacy respecteert en uw persoonsgegevens zeer zorgvuldig beheert.

Concreet verbinden wij ons ertoe alleen uw gegevens te verzamelen die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract (naam, voornaam, adres, e-mail en telefoonnummer). Om u een kwaliteitsservice te kunnen bieden, zullen wij uw gegevens bewaren om contact met u te kunnen opnemen voor de uitvoering van de garanties van de dienst na verkoop en voor eventuele aanmaningsacties van onze leveranciers. Wij zullen uw gegevens nooit aan derden meedelen*. Uw gegevens zullen alleen gebruikt worden om de uitvoering van het (de) contract(en) te garanderen. De computerbeveiliging van onze computernetwerken en databanken is gewaarborgd. U kunt te allen tijde verzoeken om uittreksels uit uw persoonsgegevens. U hebt het recht om uw gegevens op elk moment te wijzigen, om ze actueel te houden. U kunt een recht uitoefenen om uw gegevens te laten vergeten*. Voor vragen of verzoeken betreffende de bescherming van uw gegevens kunt u per post of per e-mail contact met ons opnemen op het adres: info@byus.lu

* behalve wettelijke uitzonderingen (b.v. verplichte minimum bewaring van 10 jaar voor alle boekhoudkundige documenten, verzoeken van administraties,...)

 

8. Cookiebeheerbeleid

Wanneer u de Website raadpleegt, worden er cookies op de terminal van de Gebruiker geplaatst.

Via dit Cookiesbeleid kan de Gebruiker kennis nemen van de aard van de gedeponeerde Cookies en hun werking.

Art 1 : Definitie

Cookie : is een tekstbestand dat op de harde schijf van de terminal van de gebruiker wordt geplaatst tijdens zijn bezoek aan een website. Een Cookie is dus een reeks gegevens die aan een browser kan worden doorgegeven door een website waarop de gebruiker verbinding maakt. De webbrowser bewaart het gedurende een bepaalde tijd, en stuurt het terug naar de webserver telkens als de gebruiker verbinding maakt. Cookies worden voor velerlei doeleinden gebruikt: zij kunnen worden gebruikt om een klantidentificatie bij een handelssite te onthouden, de inhoud van een winkelwagentje, een identificatiecode waarmee de navigatie kan worden getraceerd voor statistische of reclamedoeleinden. De wet bepaalt dat Cookies alleen op het apparaat van de gebruiker mogen worden opgeslagen als zij strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de site. Voor alle andere soorten Cookies is het nodig toestemming te verkrijgen. www.izybaby.nl gebruikt verschillende soorten Cookies. Sommige Cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de pagina's verschijnen. De Gebruiker kan op elk moment zijn toestemming wijzigen of intrekken van de Verklaring met betrekking tot Cookies op de Website.

Art 2 : De verschillende soorten cookies

 • Browsercookies:

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de site www.izybaby.nl. Zij stellen u in staat de belangrijkste functies van de site www.izybaby.nl te gebruiken (bijvoorbeeld het gebruik van het winkelwagentje of de toegang tot de account). Dit zijn door ByUs SARL gedeponeerde cookies die alleen de werking van deze laatste betreffen en waarvoor geen informatie en geen voorafgaande toestemming van de gebruiker nodig is om ze op zijn terminal te deponeren.

 • Analytische cookies:

Dit zijn Cookies die het mogelijk maken het gebruik, het verkeersvolume en het gebruik, evenals de prestaties van www.izybaby.nl te kennen. Deze Cookies stellen ByUs SARL in staat het belang, de ergonomie en de werking van de op www.izybaby.nl aangeboden diensten te verbeteren.

 • Functionele cookies:

Dit zijn cookies die informatie van de website www.izybaby.nl identificeren, die van belang kan zijn voor de gebruiker, om zijn ervaring op de site www.izybaby.nl te personaliseren. Zij stellen de gebruiker ook in staat te profiteren van gepersonaliseerde adviezen en promotieaanbiedingen, afhankelijk van de herkomst van de navigatie (bijvoorbeeld als de gebruiker van partnersites komt). Zij kunnen ook gebruikt worden om door de gebruiker gevraagde functies te verstrekken. Om de winkelervaring van de gebruiker te personaliseren, kan ByUs SARL de door de cookies verwerkte surfgegevens koppelen aan de gegevens van de klantendatabank met betrekking tot de account of de aankopen van de gebruiker op de site www.izybaby.nl. . Op de website www.izybaby.nl kan een geolocatie-cookie worden geplaatst om de gebruiker te lokaliseren en zo van bepaalde functionaliteiten gebruik te maken, zoals de aanbeveling van winkeladressen, de weergave van producten die in de winkels in de buurt beschikbaar zijn of zelfs het maken van een afspraak. Geolocatiecookies worden bewaard gedurende een periode die beperkt is tot de behoeften van de dienst.

 • Reclamecookies:

Dit zijn Cookies die gebruikt worden om de gebruiker reclame voor te stellen of informatie te sturen die aangepast is aan de interessecentra van de gebruiker op de website ww.izybaby.nl of buiten de site www.izybaby.nl wanneer hij op het web surft. Zij worden met name gebruikt om het aantal keren dat de gebruiker een advertentie te zien krijgt te beperken en om de doeltreffendheid van een reclamecampagne te helpen meten. Zij maken het mogelijk om, tijdens de geldigheidsduur van deze Cookies: reclame te tonen in alle ruimten die gereserveerd zijn voor reclame van derden, het aantal vertoningen van de uitgezonden reclame-inhoud te tellen, de aldus getoonde reclame te identificeren en het aantal gebruikers dat op elke reclame geklikt heeft, de verschuldigde bedragen te berekenen en statistieken op te stellen, de terminal van de gebruiker te herkennen tijdens zijn latere navigatie op elke andere site of dienst waarop deze adverteerders of derden ook Cookies uitgeven en, indien nodig, deze sites en diensten van derden of de reclame die zij uitzenden, aan te passen aan de navigatie van uw terminal waarvan zij op de hoogte kunnen zijn.

Art 3 : Op de Website gebruikte cookies

Wanneer de gebruiker verbinding maakt met de website www.izybaby.nl, wordt er een banner getoond. Afhankelijk van de gemaakte keuzes zullen de Cookies in het geheugen van de gebruikte terminal (computer, tablet, telefoon) worden opgeslagen. De aldus verzamelde informatie kan worden gebruikt door de geraadpleegde Site of door een derde, zoals een reclamebureau, of een andere partner. De geldigheidsduur van de Cookie is maximaal 13 (dertien) maanden vanaf de dag waarop de Gebruiker zijn toestemming heeft gegeven om de Cookie op te nemen.

 Art 4 : Tegenwerping of verwijdering van Cookies

Op computers, smartphones en andere terminals met internettoegang aanvaardt de browsersoftware standaard de Cookies die op de websites aanwezig zijn. De gebruiker kan de installatie van Cookies echter beheren door de gebruikte browsersoftware zo te configureren dat: alle Cookies systematisch geweigerd worden; toestemming gevraagd wordt voor elk van de Cookies die hij tijdens het surfen op het internet tegenkomt.

Om dat te doen, raadpleegt u gewoon het configuratiebeleid van elke browsersoftware en volgt u hun instructies.

Voor informatie, op de dag van de ontwikkeling van dit beleid voor het beheer van Cookies, voor de belangrijkste navigatiesoftware:

Het is ook mogelijk om het deponeren van Cookies op smartphones te regelen in de regels van het besturingssysteem.

Art 5: Instandhoudingsduur

De cookies die op de terminal van de gebruiker worden opgeslagen of elk ander element dat wordt gebruikt om hem te identificeren voor publieksstatistieken of reclamedoeleinden, hebben een levensduur die beperkt is tot 13 maanden.

Art 6 : Gebruikersrechten

Naast het recht om de gegeven toestemming voor het plaatsen van een Cookie op de terminal te allen tijde in te trekken, heeft de gebruiker het recht van toegang, rectificatie, uitwissing of gegevensoverdraagbaarheid. De gebruiker kan zich verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens (of de beperking ervan vragen). Deze rechten kunnen via alle schriftelijke middelen bij ByUs SARL uitgeoefend worden. De gebruiker moet zijn identiteit bewijzen terwijl hij zijn verzoek indient.

 

9. Andere verzamelde persoonsgegevens

De gebruikers worden ervan op de hoogte gebracht dat de website gebruik maakt van verschillende gegevensverwerkingen die tot doel hebben de communicatie en de uitwisseling van informatie met de bezoekers te verzekeren. Wij verzamelen alleen persoonlijke basisgegevens over u, dit kan uw Naam, Adres, Email, enz. zijn.

Deze gegevensverwerkingen stellen ons in staat om:

 • Contact opnemen met bezoekers in de vorm van een nieuwsbrief
 • Contactverzoeken beantwoorden en beheren

De verzamelde gegevens worden alleen voor intern gebruik gebruikt en doorgegeven aan de personen die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van de verzoeken van de gebruikers. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan een ander bedrijf voor commerciële of andere doeleinden. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang er redenen zijn om deze te verzamelen of zolang de wet dit vereist. Gegevens voor marketingdoeleinden worden bewaard totdat u ons vraagt ze te wijzigen of te wissen.

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming moet iedereen die zijn recht van toegang, rectificatie, verwijdering of verzet wil uitoefenen, contact opnemen met de volgende dienst:

ByUs SARL

12, rue du Château d'Eau

L-3364 Leudelange, Luxemburg

E-mail: info@byus.lu

Voor meer informatie over uw rechten inzake de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de Website van de Nationale Commissie voor Gegevensbescherming in Luxemburg. 

Dit is een standaard cookiemelding die u eenvoudig naar wens in de admin kunt aanpassen of uitschakelen. We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website geven.

PRIVACYBELEID