Privacy

ByUs SARL, 12 rue du Château, L-3364 Leudelange, Luxemburg, RCS: B253985, intracommunautair BTW-nummer LU33032445, hierna "de Beroepsbeoefenaar" genoemd

Met betrekking tot het bezoek van de Website en de Bestellingen die worden uitgevoerd, is de Professional verplicht persoonlijke en vertrouwelijke informatie te verzamelen van de Klanten van zijn website. De verwerking van persoonsgegevens wordt gerechtvaardigd door verschillende juridische aspecten, die afhangen van het gebruik van de persoonsgegevens.

Onder de toepasselijke rechtsgrondslagen:

 • Het contract: de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van het overeengekomen contract.
 • Toestemming: aanvaarding van de verwerking van persoonsgegevens door uitdrukkelijke toestemming (aankruisvakje, klik, enz.).
 • Rechtmatig belang: de beroepsbeoefenaar heeft een commercieel belang bij de verwerking van de gegevens, dat gerechtvaardigd en evenwichtig is en geen inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer.
 • De wet: de verwerking van persoonsgegevens is bij wet verplicht gesteld

Dit verzamelen gebeurt met de geïnformeerde toestemming van de Gebruikers die uitgedrukt wordt door het lezen van deze mededeling, door het vrijwillig aanvinken van het vakje met betrekking tot de bevestiging van het lezen van de mededeling en door het vrijwillige en eenzijdige proces van het bestellen van producten, op de Website. De aldus door de Professional uitgevoerde verwerking van gegevens heeft de volgende doelstellingen: Beheer van de bestellingen en klantenrelaties, betaling van de bestellingen, personalisering van de aan de Klant gerichte diensten en berichten, commerciële prospectie door derden, personalisering online reclame, beveiliging van de Website, kennis van de klanten en statistieken en prestaties van de Website.

In dit verband ziet de professional erop toe dat het verzamelen en verwerken van klantgegevens in overeenstemming is met de volgende beginselen:

 • Rechtmatigheid, billijkheid en transparantie: gegevens mogen alleen worden verzameld en verwerkt met toestemming van de klant die eigenaar is van de gegevens, of binnen het strikte kader van de uitvoering van de dienst waarom de klant die eigenaar is van de gegevens, heeft verzocht.
 • Beperkte doeleinden: het verzamelen en verwerken van gegevens wordt uitgevoerd om te voldoen aan een of meer doeleinden die in deze privacyverklaring zijn bepaald;
 • Minimalisering van het verzamelen en verwerken van gegevens: alleen de gegevens die nodig zijn voor de goede uitvoering van de door de Professional nagestreefde doelstellingen worden verzameld;
 • Integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde en verwerkte gegevens: de verantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe de integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens te garanderen.

Overeenkomstig de gewijzigde wet van 2 augustus 2002 tot regeling van de bescherming van persoonsgegevens bij de informaticaverwerking, met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, is voor de verwerking van persoonsgegevens betreffende klanten een verklaring afgelegd bij de Nationale Commissie voor Gegevensbescherming (CNPD). Bovendien verbindt de Professional zich ertoe de contactgegevens van zijn klanten niet gratis of tegen betaling aan een derde mee te delen.

 

1. Verzamelde informatie

In de regel verzamelt de Professional de volgende gegevens rechtstreeks van de Klanten: naam, voornaam, adres, e-mailadres, wachtwoord, telefoonnummer, IP-adres, verbindingsgegevens en navigatiegegevens, bestelgeschiedenis, voorkeuren en centra. van interesse, bekeken producten, leveringsincidenten, klachten. In sommige gevallen kan de Professional locatiegegevens verzamelen. Het verplichte karakter van de gegevens wordt tijdens het verzamelen aangegeven met een asterisk. Sommige gegevens worden automatisch verzameld als gevolg van de handelingen van de klant op de website, andere gegevens kunnen door partners worden doorgegeven.

 

2. Inzamelingsproces

De professional verzamelt de door de klant verstrekte informatie ter gelegenheid van:

 • Een bestelling plaatsen
 • Surfen op de Website
 • Besprekingen met de klantendienst
 • Van het abonneren op de nieuwsbrief
 • Advertenties bekijken

 

3. Verzamelmedium

De door de Professional verzamelde informatie wordt op een computersysteem en op gedematerialiseerde wijze opgeslagen.

 

4. Recht van toegang

Onder de voorwaarden bepaald door de wet op de gegevensbescherming en de Europese verordening inzake gegevensbescherming (artikelen 14 tot 22 van verordening 2016/679 van 27 april 2016), hebben personen recht op toegang tot gegevens die hen betreffen. , verzet, rectificatie, opvraging, beperking, overdraagbaarheid, verwijdering. De personen op wie de uitgevoerde verwerking betrekking heeft, hebben ook het recht om zich op elk ogenblik, om redenen die verband houden met hun bijzondere situatie, te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens, evenals een recht van verzet. commerciële prospectie. De betrokken personen wenden zich, via om het even welk schriftelijk middel, tot de verantwoordelijke voor de verwerking, om hun rechten inzake toegang tot hun persoonsgegevens te doen toepassen, op het volgende adres

ByUs SARL

12, Rue du Château d'Eau

L-3364 Leudelange

Luxemburg

 

5. Informatiebeveiliging

De professional houdt zich aan de aanvaarde normen, om de informatie die hij verzamelt en ontvangt te beschermen, zowel tijdens de overdracht als na de ontvangst. De professional handhaaft passende administratieve, technische en fysieke beveiligingen om de persoonsgegevens van de klanten te beschermen tegen toevallige of onwettige vernietiging, toevallig verlies, ongeoorloofde wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, misbruik en elke andere onwettige vorm van verwerking. Dit omvat bijvoorbeeld firewalls, anti-virus, wachtwoordbescherming en andere toegangs- en verificatiecontroles. Geen enkele methode van transmissie of opslag is echter volledig veilig. Indien de klant meent dat de veiligheid van zijn persoonsgegevens in het gedrang is gekomen, moet hij contact opnemen met de Professional om hem daarvan op de hoogte te brengen. Indien de professional meent dat de doorgegeven informatie gecompromitteerd is, zal hij de klant daarvan in kennis stellen overeenkomstig de geldende wetgeving.

 

6. Doorgeven van informatie aan derden:

De verzamelde gegevens kunnen doorgegeven worden aan de dienstverleners (onderaannemers) op wie de professional een beroep doet voor de uitvoering van zijn diensten in het kader van de hierboven vermelde doeleinden, bijvoorbeeld voor het beheer, de uitvoering, de verwerking, de betaling van bestellingen , alsook voor marketingoperaties. Voor het richten van reclame kan de professional een deel van de niet-identificerende gegevens meedelen om contact op te nemen met de klant en gepersonaliseerde reclame te sturen op sociale netwerken.

Voor commerciële prospectie door derden:

 • Prospectie per e-mail en sms: Gegevens per e-mail en sms mogen alleen aan partners worden doorgegeven voor elektronische commerciële prospectiecampagnes als de klant daarmee instemt. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken en/of de mededeling van de lijst van commerciële partners kan op elk moment worden aangevraagd door de professional te schrijven op het volgende e-mailadres info@izybaby.nl
 • Telefonische en postale prospectie: Post- en telefoongegevens kunnen via partners aan derde adverteerders worden doorgegeven in het kader van post- en telefoonprospectiecampagnes. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken en/of de mededeling van de lijst van commerciële partners kan op elk moment worden aangevraagd door een brief te schrijven naar de professional op het volgende e-mailadres info@izybaby.nl

 

7. Gegevens die buiten de EU worden doorgegeven 

De klant wordt ervan in kennis gesteld dat de hem betreffende gegevens voor de bovengenoemde doeleinden kunnen worden doorgegeven aan bedrijven die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Unie die een lager niveau van gegevensbescherming hebben dan in de Europese Unie. Voorafgaand aan de overdracht buiten de Europese Unie, zal de Professional alle nodige maatregelen nemen en garanties bieden, om dergelijke overdrachten te beveiligen.

 

8. Persoonsgegevens van minderjarigen

De diensten van de beroepsbeoefenaar zijn niet bestemd voor minderjarigen, en hij verwerkt dus geen gegevens die specifiek op minderjarigen betrekking hebben. Het is aan de ouders en aan elke persoon die het ouderlijk gezag uitoefent om te beslissen of hun minderjarig kind toestemming heeft om van de diensten van de professional gebruik te maken.

 

9. Google

 • De Professional gebruikt Google Analytics (Google Inc., USA, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), een website-analysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "Cookies". De door deze Cookies gegenereerde informatie over het gebruik van de Website door de Klant wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten, waar ze opgeslagen wordt.
 • De Professional gebruikt ook Google AdWords (Google Inc., USA, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), een advertentiesysteem waarmee adverteerders (d.w.z. ByUs) bepaalde trefwoorden kopen om hun advertenties beter zichtbaar te maken in de zoekresultaten van Google.
 • De professional gebruikt Google Tag Manager (Google Inc., USA, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Het Tag Manager-hulpmiddel slaat geen persoonlijke gegevens op. Het hulpmiddel veroorzaakt de activering van andere cookies die, van hun kant, in bepaalde omstandigheden gegevens kunnen opslaan. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens.
 • De professional gebruikt de functie Google Remarketing (Google Inc., USA, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Hiermee kan de professional gepersonaliseerde reclame voor zijn Website maken in de zoekresultaten van Google, maar ook op websites van derden. Daartoe plaatst Google een cookie in de browser van het apparaat van de Klant die, via een pseudonieme cookie-ID, automatisch op interesses gebaseerde reclame voor de Klant genereert op basis van de pagina's die u bezoekt. Wanneer de Klant de Website bezoekt, kan Google dus voor de browser van de Klant of op zijn apparaat herkenningscriteria openen, zijn IP-adres evalueren of een herkenningsfunctie als klein tekstbestand op zijn apparaat opslaan (bijvoorbeeld een cookie van een derde partij). Deze gegevensverwerking vindt plaats op grond van het gerechtvaardigde belang van de Professional om zijn Website optimaal op de markt te brengen, overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub f van de GDPR. De gegevensverwerking voor andere doeleinden vindt alleen plaats als de Klant aan Google toestemming heeft gegeven dat zijn internetbrowser- en/of applicatiegeschiedenis door Google aan zijn Google-account wordt gekoppeld en dat informatie van zijn Google-account kan worden gebruikt om gepersonaliseerde advertenties weer te geven. Indien de Klant tijdens zijn bezoek aan de Website van de Professional bij Google is ingelogd, gebruikt Google zijn gegevens samen met de gegevens van Google Analytics om doelgroeplijsten voor cross-device remarketingdoeleinden op te stellen en te definiëren. Zijn persoonlijke gegevens worden dus tijdelijk gekoppeld aan de gegevens van Google Analytics om doelgroepen te creëren
 • De Professional maakt gebruik van Google Adwords Conversion Tracking (Google Inc., USA, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), dat tot doel heeft de Website en de reclameactiviteiten van de Professional te verbeteren. De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een Klant op een advertentie van Google klikt. Als de Klant binnen dertig dagen bepaalde pagina's van de Website bezoekt, kan Google (en de Klant) zien dat hij naar deze pagina is doorverwezen door op de advertentie te klikken. Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet gevolgd worden via de websites van AdWords-klanten. De met behulp van de conversie-cookie verkregen informatie wordt gebruikt om voor ons conversiestatistieken te genereren. De Professional kent dus het totale aantal gebruikers die op zijn advertentie hebben geklikt en die naar zijn Website zijn doorverwezen. De Professional ontvangt geen informatie aan de hand waarvan de Klant persoonlijk geïdentificeerd kan worden. De gegevensverwerking vindt plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder f), GDPR.

Geldig voor alle Google diensten:

 • Als IP-anonimisering geactiveerd is, zal Google de laatste byte van het IP-adres trunceren/anonimiseren voor lidstaten van de Europese Unie en voor andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar de servers van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.
 • Namens de aanbieder van de website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website door de klant te evalueren, om rapporten over de activiteit op de website op te stellen voor de beheerders van de website en om andere verwante diensten voor de activiteit op de website en het internetgebruik aan de aanbieder van de website te leveren. Google zal het IP-adres van de klant niet in verband brengen met andere gegevens waarover Google beschikt.
 • U kunt de cookies voor Google advertentievoorkeuren permanent uitschakelen door deze link te volgen: https://adssettings.google.com
 • De klant kan het gebruik van cookies weigeren door in zijn browser de juiste parameters te selecteren. Als de klant dit doet, kan het echter gebeuren dat hij niet alle functies van deze website volledig kan gebruiken. Bijgevolg kan de klant het verzamelen en het gebruik van gegevens (cookies en IP-adres) door Google verhinderen door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
 • Meer informatie en het privacybeleid met betrekking tot reclame en Google vindt u hier: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

10. Facebook Pixel 

  De professional gebruikt een pixel van Facebook, Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Met dit instrument kan de professional de handelingen van gebruikers volgen nadat zij naar de Website zijn doorverwezen door op een Facebook-advertentie te klikken. De professional kan zo de doeltreffendheid van zijn Facebook-advertenties voor statistische doeleinden registreren. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen en de gebruikersprofielen op de sites van onze partners worden niet met persoonsgegevens in verband gebracht. De klant kan het verzamelen van gegevens op elk moment deactiveren door op de volgende link te klikken: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences. La désactivation d'un cookie maakt het mogelijk het verzamelen van gegevens permanent te verhinderen, tenzij de Klant de cookies in zijn browser niet verwijdert of deze verwijdert via de functie "Alle cookies verwijderen". De verzamelde gegevens worden niet door de Professional opgeslagen, maar wel door Facebook geregistreerd en verwerkt. Facebook kan deze gegevens koppelen aan uw Facebook-account en ze gebruiken voor zijn eigen promotiedoeleinden: (https://www.facebook.com/about/privacy/).

  Dit is een standaard cookiemelding die u eenvoudig naar wens in de admin kunt aanpassen of uitschakelen. We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website geven.

  PRIVACYBELEID