Algemene Verkoopsvoorwaarden

PREAMBLE:

De website www.izybaby.nl wordt beheerd door de naamloze vennootschap ByUs SARL, 12 rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange, Luxemburg, RCS: B253985, intracommunautair BTW-nummer LU33032445

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing tussen de verkoper en elke klant die een aankoop doet via de Website www.izybaby.nl om artikelen te kopen die op de Website te koop worden aangeboden. 

De validatie van de bestelling op de website www.izybaby.nl, hierna de website genoemd, door de klant impliceert zijn onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden. Bestellingen kunnen alleen geplaatst worden tussen ByUs SARL en iedere natuurlijke persoon die geen handelaar is. De klant verklaart, alvorens product(en) te bestellen, dat de aankoop van het (de) zogenaamde product(en) niet rechtstreeks verband houdt met zijn beroepsactiviteit, en dat zijn (hun) aankoop voorbehouden is voor persoonlijk gebruik van zijn kant. Alvorens te bestellen verklaart de klant volledig rechtsbekwaam te zijn (meerderjarig te zijn, niet onder curatele of voogdij te staan), zodat hij zich kan aansluiten bij deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Het verkoopcontract is dus onderworpen aan de Luxemburgse wetgeving.

De verkoper biedt zijn klanten een klantendienst die bereikbaar is via zijn e-mailadres: info@izybaby.nl

 

ARTIKEL 1 - Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn, zonder enige beperking of voorbehoud, van toepassing op alle verkopen die ByUs SARL ("de Verkoper") afsluit met consumenten en niet-professionele kopers ("de Klanten of de Klant"), die de producten die de Verkoper te koop aanbiedt ("de Producten") op de Website www.izybaby.nl ("de Website") willen aanschaffen. Zij preciseren hoofdzakelijk de voorwaarden van bestelling, betaling, levering en beheer van eventuele terugzendingen van de door de Klanten bestelde Producten. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden kunnen aangevuld worden met bijzondere voorwaarden, die op de Website vermeld worden, vóór elke transactie met de Klant. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, en met name die welke van toepassing zijn op de verkoop in winkels of via andere distributie- en marketingkanalen. Zij zijn op elk moment op de Website beschikbaar en hebben, in voorkomend geval, voorrang op elke andere versie of elk ander tegenstrijdig document. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen later gewijzigd worden, de versie die van toepassing is op de aankoop door de Klant is van kracht op de Website op de datum van het plaatsen van de bestelling. Wijzigingen aan deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn bindend voor de gebruikers van de Website vanaf het moment dat ze online gezet worden en kunnen niet toegepast worden op transacties, die eerder gesloten zijn.

 

ARTIKEL 2 - Te koop aangeboden producten

Het product dat op de Website te koop wordt aangeboden is het volgende:

 • Izybaby NomadTM Flessenwarmer

De belangrijkste kenmerken van het Product en met name de specificaties, afbeeldingen en aanduidingen van afmetingen of capaciteit van het Product, worden op de Website gepresenteerd. De Klant is verplicht deze te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. De keuze en de aankoop van een Product vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Klant. De foto's en afbeeldingen op de Website zijn niet contractueel en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Verkoper. De Klant moet de beschrijving van het Product raadplegen, om de eigenschappen ervan, de essentiële bijzonderheden en de leveringstermijnen te kennen, evenals, in geval van voortdurende of periodieke levering van een goed, de minimumduur van het voorgestelde contract. De contractuele informatie wordt in het Frans weergegeven en moet ten laatste bevestigd worden wanneer de bestelling door de Klant gevalideerd wordt.

Het op de Website gepresenteerde Product wordt te koop aangeboden voor de volgende gebieden:

 • Frankrijk
 • Luxemburg
 • België
 • Zwitsers

Voor alle Producten die buiten de Europese Unie en DOM-TOM verzonden worden, zal de prijs automatisch exclusief belastingen op de factuur berekend worden. Er kunnen douanerechten of andere plaatselijke belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen verschuldigd zijn. Zij zullen worden aangerekend aan en zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant.

 

ARTIKEL 3 - Geldigheidsduur van het productaanbod

Productaanbiedingen zijn binnen de grenzen van de beschikbare voorraden, zoals aangegeven tijdens het plaatsen van de bestelling.

 

ARTIKEL 4 - Contactgegevens van de verkoper

De contactgegevens van de verkoper zijn de volgende:
ByUs SARL
Hoofdzetel:
12, Rue du Château d'Eau,
L-3364 Leudelange
Luxemburg
RCS : B253985
BTWN°: LU33032445
E-mail : info@byus.lu

 

ARTIKEL 5 - Orders

5-1. Orders plaatsen

Het is aan de Klant om de Producten te kiezen die hij op de Website wenst te bestellen, volgens de volgende methoden:

 • Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de Klant zijn e-mailadres laten registreren.
 • Na de selectie van de producten en het gevalideerde winkelmandje moet de Klant het adres en de leveringswijze kiezen.
 • De Klant moet dan zijn betaalmiddelen valideren

Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen en beschrijvingen van de Producten, die beschikbaar zijn voor verkoop. De verkoper bevestigt de ontvangst van de bestelling bij de validatie door een e-mail te sturen. De Klant heeft de mogelijkheid om de details van zijn bestelling en de totale prijs ervan te controleren en eventuele fouten te corrigeren alvorens zijn aanvaarding te bevestigen. Het is zijn verantwoordelijkheid om de juistheid van de bestelling te controleren en eventuele fouten onmiddellijk te melden of te corrigeren. De registratie van een bestelling op de Website komt tot stand wanneer de Klant deze Algemene Verkoopvoorwaarden aanvaardt door het daartoe bestemde vakje aan te vinken en zijn bestelling te valideren. Deze validering impliceert de aanvaarding van het geheel van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, evenals van de algemene voorwaarden voor het gebruik van de Website. De verkoop is pas definitief nadat de Verkoper de Klant per e-mail de bevestiging van de aanvaarding van de bestelling heeft gestuurd, die onverwijld en na ontvangst door de Klant van de volledige prijs moet worden verstuurd. Elke bestelling die op de Website is geplaatst, gevalideerd door de Klant en bevestigd door de Verkoper, onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten die hierboven zijn beschreven, vormt de totstandkoming van een op afstand gesloten contract tussen de Klant en de Verkoper. Behoudens tegenbewijs gelden de in het computersysteem van de Verkoper geregistreerde gegevens als bewijs voor alle transacties die met de Klant gesloten zijn. De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren of te weigeren van een Klant met wie een geschil bestaat, in verband met de betaling van een vorige bestelling. De Klant zal het verloop van zijn bestelling op de Website kunnen volgen. Het is niet de bedoeling van de Verkoper om de Producten op de Website te verkopen aan professionelen, maar alleen aan consumenten of niet-professionelen, voor hun persoonlijke behoeften. De Verkoper behoudt zich dan ook het recht voor om bestellingen van eenzelfde Product, in grote hoeveelheden en bestaande uit meer dan 5 identieke artikelen, te weigeren.

5-2. Wijziging van het bevel

Eenmaal bevestigd en aanvaard door de Verkoper, onder de hierboven beschreven voorwaarden, kan de bestelling niet meer gewijzigd worden.

5-3. Annulering van de bestelling

Eenmaal bevestigd en aanvaard door de Verkoper, onder de hierboven beschreven voorwaarden, kan de bestelling niet meer geannuleerd worden, behalve bij de uitoefening van het herroepingsrecht of in geval van overmacht.

 

ARTIKEL 6 - Tarieven

De Producten worden geleverd tegen de huidige prijzen die op de Website vermeld staan op het moment dat de bestelling door de Verkoper geregistreerd wordt. De vermelde prijzen zijn in euro. In de op de productfiches vermelde prijs is het vervoer niet inbegrepen. De prijzen houden rekening met eventuele kortingen die door de Verkoper op de Website kunnen worden toegestaan. Deze prijzen zijn vast en niet herzienbaar gedurende hun geldigheidsperiode, zoals aangegeven op de Website, waarbij de Verkoper zich het recht voorbehoudt om, buiten deze geldigheidsperiode, de prijzen op elk moment te wijzigen. Zij omvatten niet de verwerkings-, verzendings-, transport- en leveringskosten, die bijkomend gefactureerd worden, onder de op de Website aangegeven voorwaarden en berekend worden vóór het plaatsen van de bestelling. De van de Klant gevraagde betaling komt overeen met het totale bedrag van de aankoop, inclusief deze kosten. Deze prijs omvat de prijs van de producten, de kosten van behandeling, verpakking en opslag van de producten, de kosten van vervoer en inbedrijfstelling. De prijzen houden rekening met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling en elke wijziging van het wettelijke BTW-tarief zal automatisch worden doorberekend in de prijs van de op de site gepresenteerde producten, op de datum die is bepaald door de wet die het tarief wijzigt. De volledige betaling moet bij de bestelling worden voldaan, tenzij op de site een specifiek aanbod is aangegeven. De betaalde bedragen kunnen op geen enkel moment beschouwd worden als een voorschot of een aanbetaling. Een factuur wordt opgesteld door de Verkoper en aan de Klant overhandigd bij de levering van de bestelde Producten.

 

ARTIKEL 7 - Betalingsvoorwaarden

De prijs is contant betaalbaar, in zijn geheel op de dag dat de bestelling door de Klant wordt geplaatst. De verzending van de bestelling en de levering van de bestelde Producten zijn afhankelijk van de daadwerkelijke betaling door de Klant.

De betaling geschiedt, per beveiligde betaling, volgens de volgende voorwaarden:

 • met bankkaarten: Visa, MasterCard, American Express en andere bankkaarten
 • door PayPal
 • door Apple Pay
 • door Amazon Pay

De betalingsgegevens worden gecodeerd uitgewisseld met het "SSL, Secure Socket Layer" protocol via Stripe. De overgedragen informatie wordt softwarematig gecodeerd en kan tijdens het transport op het netwerk niet gelezen worden. De Klant merkt dat de overdracht door software gecodeerd is wanneer het hangslotsymbool in uw browser verschijnt. Bovendien wordt, bij het doorgeven van bankgegevens (kaartnummer en geldigheidsdatum), het URL-adres URL https (de "s" duidt op beveiliging) en niet langer een http-adres. Overeenkomstig de wet van 13 maart 2000 betreffende de elektronische handtekening, gelden de online transmissie van het kaartnummer en de definitieve validatie van de bestelling als bewijs van de volledigheid van de bestelling en de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen voor de betaling van deze bestelde bedragen. De door de klant gevalideerde bestelling wordt pas als effectief beschouwd wanneer het betrokken betalingscentrum van de bank zijn akkoord heeft gegeven. Een weigering van toestemming door het bankbetalingscentrum brengt automatisch en zonder schadevergoeding de annulering van de bestelling met zich mee, waarvan de klant per e-mail op de hoogte zal worden gebracht. Bovendien is, indien zich een incident voordoet tijdens de registratie van de bestelling, deze van nul en gener waarde en moet de klant de bestelprocedure herhalen. De aankopen worden van de rekening van de klant afgeschreven wanneer de bestelling verwerkt wordt. Betaling per bankkaart is onherroepelijk, behalve in geval van frauduleus gebruik van de kaart. In dat geval kan de klant de annulering van de betaling en de teruggave van de overeenkomstige bedragen vragen. Bovendien behoudt de Verkoper zich het recht voor om, in geval van niet-naleving van de hierboven opgesomde betalingsvoorwaarden, de levering van bestellingen die door de Klant in uitvoering zijn, op te schorten of te annuleren. Er mogen geen extra kosten, hoger dan de door de Verkoper gedragen kosten voor het gebruik van een betaalmiddel, aan de Klant in rekening worden gebracht.

 

ARTIKEL 8 - Leveringen

Alle bij ByUs SARL geplaatste bestellingen zijn bestemd voor persoonlijk gebruik van de klanten, het is de klanten of de ontvangers van de producten verboden de producten geheel of gedeeltelijk door te verkopen. De producten worden geleverd op het door de klant op de bestelbon aangegeven adres. De klant dient de volledigheid en de conformiteit van de informatie die hij aan ByUs SARL verstrekt, te controleren. Deze laatste kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele invoerfouten en de gevolgen daarvan in termen van vertraging of leveringsfout. In dit verband zullen alle kosten voor het opnieuw verzenden van de bestelling volledig ten laste van de klant vallen. Evenzo kan ByUs SARL niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering die te wijten zijn aan fouten of storingen die te wijten zijn aan de vervoerders (volledige of gedeeltelijke staking van met name de postdiensten en de transport- en/of communicatiemiddelen). De te koop aangeboden producten zijn ofwel uit voorraad leverbaar. In geval van niet-voorraad of onbeschikbaarheid van het bestelde product verbindt ByUs SARL. zich ertoe de klant zo snel mogelijk te verwittigen en een beschikbaarheidsperiode aan te geven. De klant zal per e-mail zijn keuze bevestigen om ofwel op de beschikbaarheid van het product te wachten, ofwel terugbetaald te worden. 

Artikel 8.1 Termijn

Levering en retourzendingen
Gratis levering in een relaispunt
Levering in een relaispunt: 3 tot 5 werkdagen*
Spoedlevering in Nederland en België: 48u/72u*
Thuisbezorging in Nederland en België: 3 tot 5 werkdagen*
Gratis retourneren tot 30 dagen
*Exclusief ordervoorbereidingstijd

De levering wordt gevormd door de overdracht aan de Klant van het fysieke bezit van of de controle over het Product. Behalve in bijzondere gevallen of bij onbeschikbaarheid van een of meer Producten, zullen de bestelde Producten in één keer geleverd worden. Indien de bestelde Producten niet binnen 30 dagen na de leveringsdatum geleverd zijn, om een andere reden dan overmacht of een handeling van de Klant, kan de verkoop op schriftelijk verzoek van de Klant geannuleerd worden. De door de Klant betaalde bedragen zullen hem dan uiterlijk veertien dagen na de datum van de ontbinding van het contract terugbetaald worden, met uitsluiting van elke schadevergoeding of inhouding. In geval van niet-overeenstemming van het geleverde produkt, verbindt de Verkoper - zich ertoe dit te verhelpen of de Klant terug te betalen, zoals aangegeven in het artikel - "Aansprakelijkheid van de Verkoper - Garantie".

Artikel 8.2 Vervoer 

De Verkoper draagt de risico's van het vervoer en is verplicht de Klant te vergoeden in geval van schade veroorzaakt tijdens het vervoer. De leveringen worden uitgevoerd door een onafhankelijke vervoerder, op het adres dat de Klant bij zijn bestelling heeft opgegeven en dat voor de vervoerder gemakkelijk toegankelijk is. Wanneer de Klant verantwoordelijk is voor het gebruik van een vervoerder die hij zelf kiest, wordt de levering geacht te zijn geschied bij de levering van de door de Verkoper bestelde Producten aan de vervoerder, zodra deze de verkochte Producten heeft afgeleverd. aan de vervoerder die ze zonder voorbehoud heeft aanvaard. De Klant erkent dus dat het aan de vervoerder is om de levering te verrichten en heeft geen enkele aanspraak op garantie jegens de Verkoper in geval van niet-levering van de vervoerde goederen.

In geval van een specifiek verzoek van de Klant betreffende de voorwaarden van verpakking of vervoer van de bestelde producten, dat door de Verkoper naar behoren schriftelijk aanvaard is, zullen de daaraan verbonden kosten het voorwerp uitmaken van een aanvullende specifieke facturering, op een vooraf door de klant schriftelijk aanvaarde schatting. De klant is verplicht de staat van de geleverde producten te controleren. Bij de levering moet de klant, in aanwezigheid van de vervoerder of de medewerker van het postkantoor, de staat van het pakket, de inhoud, de conformiteit en de staat van het (de) product(en) controleren alvorens het ontvangstbewijs van het pakket te ondertekenen. Hij beschikt over een termijn van 3 dagen vanaf de levering om schriftelijk (post, e-mail) elk voorbehoud of klacht te formuleren wegens niet-conformiteit of klaarblijkelijk gebrek van de geleverde Producten (bijvoorbeeld reeds geopende beschadigde verpakking, enz.) , met alle bewijsstukken die daarop betrekking hebben (foto's in het bijzonder). Als hij anomalieën betreffende de levering vaststelt (beschadiging, ontbreken van product in vergelijking met de leveringsbon, beschadigde verpakking, gebroken product, enz.), moet hij de levering van de producten weigeren of een handgeschreven voorbehoud maken op de leveringsbon. Deze voorbehouden moeten nauwkeurig, gedetailleerd en gedateerd zijn en vergezeld gaan van de handtekening van de klant (de vermelding "onder voorbehoud van uitpakken" of "verpakking in goede staat" heeft geen juridische waarde: u moet op de afleveringsbon noteren " REFUSAL FOR DAMAGE"). Deze voorbehouden moeten binnen drie (3) werkdagen na de levering van het (de) product(en) per aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de vervoerder bevestigd worden. Een kopie wordt naar ByUs SARL gestuurd via e-mail op info@izybaby.nl of per post op het volgende adres:

ByUs SARL

12 rue du Château d'Eau

L-3374 Leudelange, Luxemburg

Na deze termijn en bij gebreke aan naleving van deze formaliteiten, worden de Producten geacht conform en vrij van elk zichtbaar gebrek te zijn en kan geen enkele klacht meer geldig door de Verkoper aanvaard worden. De Verkoper zal zo snel mogelijk en op zijn kosten de geleverde Producten waarvan het gebrek aan overeenstemming of de zichtbare of verborgen gebreken naar behoren door de Klant werden aangetoond, terugbetalen of vervangen, onder de voorwaarden voorzien in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (zie garanties , in het bijzonder).

 

ARTIKEL 9 - Eigendomsoverdracht - Risico-overdracht

De eigendomsoverdracht van de Producten van de Verkoper gebeurt bij de aanvaarding van de bestelling door de Verkoper, waardoor het akkoord van de partijen over de zaak en over de prijs concreet wordt, ongeacht de datum van betaling en levering.

 

ARTIKEL 10 - Herroepingsrecht

Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen beschikt de Klant over een termijn van veertien (14) dagen vanaf de ontvangst van het Product om zijn herroepingsrecht bij de Verkoper uit te oefenen, zonder dat hij redenen hoeft op te geven of een boete hoeft te betalen, einde van de omruiling of terugbetaling, op voorwaarde dat de Producten in hun originele verpakking en in perfecte staat teruggestuurd worden binnen 10 dagen na de kennisgeving aan de Verkoper van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. De retourzendingen moeten in hun oorspronkelijke staat en volledig (verpakking, accessoires, gebruiksaanwijzing, enz.) gebeuren, zodat ze weer in nieuwe staat op de markt kunnen worden gebracht, vergezeld van de aankoopfactuur. Beschadigde, bevuilde of onvolledige Producten worden niet teruggenomen. De Verkoper stelt voor dat de Klant zijn producten terugstuurt per Aangetekende Brief, met een bijkomende verzekering voor de marktwaarde van de producten, die hem, in voorkomend geval, een vergoeding van de producten waarborgt tot de werkelijke marktwaarde in geval van verlies of diefstal van dat goed. In alle gevallen geschiedt de terugzending op risico van de klant. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om elk bewijs van terugzending te bewaren. De Verkoper raadt de Klant aan de consument de originele verpakking van zijn producten te oververpakken. Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant zijn voornemen tot herroeping vóór het verstrijken van de herroepingstermijn per aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de Verkoper meedelen op het volgende adres: ByUs SARL, 12 rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange, Luxemburg, in welk geval de Verkoper de Klant onmiddellijk een ontvangstbevestiging op een duurzame drager zal meedelen, of een andere ondubbelzinnige verklaring waarin de wil tot herroeping tot uitdrukking wordt gebracht. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht binnen de voornoemde termijn, worden alleen de prijs van het (de) gekochte Product(en) en de leveringskosten terugbetaald; de terugzendingskosten blijven ten laste van de Klant. De terugbetaling zal geschieden binnen 14 dagen na kennisgeving aan de Verkoper van het besluit tot herroeping.

 

ARTIKEL 11 - Aansprakelijkheid van de verkoper - Garantie

ByUs SARL is de drager van de wettelijke conformiteitsgaranties, evenals van de garantie van verborgen gebreken. De door de Verkoper geleverde Producten komen automatisch en zonder bijbetaling ten goede, onafhankelijk van het herroepingsrecht, overeenkomstig de wettelijke bepalingen:

 • de wettelijke conformiteitsgarantie, voor Producten die gebrekkig, bedorven of beschadigd blijken te zijn of die niet overeenstemmen met de bestelling,
 • de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken die het gevolg zijn van een materiaal-, ontwerp- of fabricagefout die de geleverde producten aantast en ze ongeschikt maakt voor gebruik

Er wordt aan herinnerd dat de Klant krachtens de wettelijke conformiteitsgarantie over een termijn van twee jaar vanaf de levering van de goederen beschikt om tegen de Verkoper op te treden. De Klant kan kiezen tussen reparatie of vervanging van het bestelde Product, volgens de kostenvoorwaarden van artikel L 217-9 van het Wetboek van Consumentenrecht. De wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van de commerciële garantie die eventueel voor het Product geldt. De Klant kan beslissen om de garantie tegen verborgen gebreken van het Product uit te voeren, overeenkomstig artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek; in dat geval kan hij kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs overeenkomstig 1644 van het Burgerlijk Wetboek. Om zijn rechten te doen gelden, moet de Klant de niet-conformiteit van de Producten schriftelijk aan de Verkoper meedelen binnen een termijn van maximum 2 jaar te rekenen vanaf de ontdekking van de verborgen gebreken, zonder dat deze termijn de verjaringstermijn van vijf jaar van de contractuele aansprakelijkheid overschrijdt. De Verkoper zal de Producten of onderdelen onder garantie die niet-conform of gebrekkig worden geacht, vervangen of laten herstellen. De verzendkosten worden terugbetaald op basis van het gefactureerde tarief en de terugzendingskosten worden terugbetaald op vertoon van ontvangstbewijzen. De terugbetaling voor niet-conform of gebrekkig bevonden Producten zal zo snel mogelijk gebeuren en ten laatste binnen 30 dagen nadat de Verkoper het gebrek aan conformiteit of het verborgen gebrek heeft vastgesteld. De terugbetaling zal gebeuren door overschrijving op de bankrekening van de Klant.

De verantwoordelijkheid van de Verkoper kan niet ingeroepen worden in de volgende gevallen:

 • de niet-naleving van de wetgeving van het land waar de producten geleverd worden, die de Klant zelf moet nagaan,
 • in geval van verkeerd gebruik, gebruik voor beroepsdoeleinden, nalatigheid of gebrek aan onderhoud vanwege de Klant, evenals in geval van normale slijtage van het Product, ongeval of overmacht

ByUs SARL garandeert haar producten ook levenslang, 2 jaar na de oorspronkelijke aankoopdatum, tegen fabricage- of materiaalfouten die het gevolg zijn van een normaal gebruik van het apparaat. De levenslange garantie van ByUs SARL neemt de wettelijke garantie van 2 jaar over en begint dus op het einde van de wettelijke garantie van 2 jaar. De garantie dekt onderdelen die van invloed zijn op de werking van het apparaat. Zij dekt NIET de normale slijtage van het product, in het bijzonder van de batterij, de esthetische verslechtering, noch de schade veroorzaakt door een ongeluk, een val, verkeerd gebruik of nalatigheid. Eveneens van de garantie uitgesloten zijn breuk, verlies, diefstal of elke wijziging die verband houdt met een externe gebeurtenis. Elke poging om het toestel (of zijn accessoires) te openen of te demonteren maakt de garantie ongeldig.

Om zijn rechten te doen gelden, moet de Klant de Verkoper schriftelijk in kennis stellen van de niet-conformiteit van de Producten. Garantieaanspraken moeten met redelijke bewijzen gestaafd worden. Om de garantie te valideren, moet de Klant het origineel van zijn aankoopfactuur voorleggen. Vervangende producten waarvoor een garantieclaim wordt ingediend, komen in aanmerking voor verlenging van de levenslange garantie.

De garantie van de Verkoper is in elk geval beperkt tot de vervanging of de terugbetaling van niet-conforme of defecte Producten.

 

ARTIKEL 12 - Bescherming van persoonsgegevens

Krachtens de wet 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd bij de wet nr. 2018-493 van 20 juni 2018, wordt eraan herinnerd, overeenkomstig het privacybeleid van de Site, dat de aan de Klant gevraagde persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de verwerking van zijn bestelling en met name voor de opstelling van de facturen. Deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan alle partners van de Verkoper die belast zijn met de uitvoering, de verwerking, het beheer en de betaling van de bestellingen. De verwerking van de via de Website meegedeelde gegevens voldoet aan de wettelijke voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens, waarbij het gebruikte informatiesysteem een optimale bescherming van deze gegevens garandeert. De Klant beschikt, overeenkomstig de geldende nationale en Europese regelgeving, over een recht van permanente toegang, wijziging, rectificatie, verzet tegen overdraagbaarheid en beperking van de verwerking met betrekking tot de gegevens die hem betreffen.

 

ARTIKEL 13 - Intellectuele eigendom

Overeenkomstig de Wettelijke Mededeling/CGU van de Verkoper is de inhoud van de Website eigendom van de Verkoper en zijn partners en wordt hij beschermd door de Luxemburgse en internationale wetten betreffende de intellectuele eigendom. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is strikt verboden en kan een delict van namaak vormen.

 

ARTIKEL 15 - Overmacht 

De Partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de niet-uitvoering of de vertraging in de uitvoering van een van hun verplichtingen, zoals hierin beschreven, het gevolg is van een geval van overmacht, in de zin van artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 16 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende transacties worden beheerst door het Luxemburgse recht. Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Luxemburgse rechtbanken.

 

ARTIKEL 17 - Geschillen

Alle geschillen waartoe de in toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden gesloten koop- en verkooptransacties aanleiding zouden kunnen geven, betreffende hun geldigheid, hun interpretatie, hun uitvoering, hun beëindiging, hun gevolgen en hun uitwerking, en die niet tussen de verkoper en de klant opgelost hadden kunnen worden, zullen aan de bevoegde rechtbanken onder de voorwaarden van het gemene recht voorgelegd worden.

De Klant wordt ervan in kennis gesteld dat hij in geval van een geschil in elk geval een beroep kan doen op de conventionele bemiddeling, met name bij de nationale dienst van de Mediator van het verbruik, en waarvan de referenties op de Website staan, of op elke alternatieve methode van geschillenbeslechting (verzoening , bijvoorbeeld).

Nationale bemiddelaarsdienst voor consumenten

Vorig Hôtel de la Monnaie

6, Justitiepaleisstraat

L-1841 Luxemburg

https://www.mediateurconsommation.lu/

Op Europees niveau stelt de Europese Commissie de consumenten een platform voor onlinegeschillenbeslechting ter beschikking, waarvan de Klant de link op de website van de Verkoper en hieronder kan vinden:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FR

De klant, die vaststelt dat een inbreuk op de algemene voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens is gepleegd, heeft de mogelijkheid om een vereniging of een organisatie genoemd in IV van artikel 43 ter van de wet op de bescherming van persoonsgegevens van 1978 te mandateren, om schadevergoeding te verkrijgen tegen de verantwoordelijke voor de verwerking of de onderaannemer voor een burgerlijke of administratieve rechtbank of voor de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden.

 

ARTIKEL 18 - Precontractuele informatie - Aanvaarding door de klant

Het feit dat een natuurlijke (of rechtspersoon) op de Website bestelt, impliceert de volledige aanvaarding en aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de verplichting tot betaling van de bestelde Producten, hetgeen uitdrukkelijk erkend wordt door de Klant, die er met name van afziet zich te beroepen op elk tegenstrijdig document, dat niet tegen de Verkoper in te brengen zou zijn.

Dit is een standaard cookiemelding die u eenvoudig naar wens in de admin kunt aanpassen of uitschakelen. We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website geven.

PRIVACYBELEID